1 Titel
Ort : Ṿarsha
  • gam ḥokhmat ha-partsuf ...
    Galino, Eliyahu Mosheh ; גאלינה, אליהו משה
    Ṿarsha : Shḳlaṿer ; וורשא : שקלאווער, 1839