Perush ha-Torah asher katav Rashbam / huʾ Rabenu Shemuʾel Ben R. Meʾir ... ʿAl pi kitve yad ṿe-sefarim nidpasim ʿim heʿarot ... asher paʿal ṿe-ʿaśah Daṿid Rozin. Bresloi : Shelomo Shoṭṭlender ; Vratislavieae : S. Schottlaender, 1881