Antologhie fin der naier idişer dihtung / oisgheklibn un ṭunoifgheştelt fin I. Panner un E. Fränkel. Mit an hakdume fin Iakov Groper. Ias : Idişer Kultur Kraiz "I. L. Peretz", 1945