1
Year1751-1800

jump to filter-options
  • Title page

    La-yesharim tehilah / לישרים תהלה

    shir yedidut le-yom ḥatunat ha-ḥakham ṿe-ha-navon k.hr.r. Yaʿaḳov Di-Gaṿiś ... ʿim ha-kalah ha-betulah ha-mehulalah ha-tsanuʻah marat Raḥel Da-Ṿega Enriḳeś y.ts.ṿ.
    Lutsaṭo, Mosheh Ḥayim / לוצאטו, משה חיים בן יעקב חיים
    Ṿe-ʿatah nidpas shenit, Poh ḳ.ḳ. Berlin : [Ḥinukh Neʿarim] ; פה ק״ק ברלין : [חנוך נערים], 540 [1779/1780]