PersonenA

zu den Filteroptionen
 • Titelblatt

  Sefer Torat emet / ספר תורת אמת

  Abraham Josua Heschel / השל, אברהם יהושע ; ; Druḳer, Avraham Yehoshuʿa Heshil / דרוקר, אברהם יהושע העשיל (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  [Lemberg] : Verleger A. Druker, 625 [1864 oder 1865]
 • Titelblatt

  Sefer ʿAvodat Yiśraʾel / ספר עבודת ישראל

  Yiśraʾel ben Shabtai <mi-Ḳoznits> / ישראל בן שבתי <מקאזניץ> ; ; Druḳer, Avraham Yehoshuʿa Heshil / דרוקר, אברהם יהושע העשיל (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  [Lemberg] : Verleger A. Druker, 1865