Verlage

zu den Filteroptionen
 
 • Titelblatt

  Seder Rav ʿAmram Gaʾon z.l. / סדר רב עמרם גאון ז״ל

  Amram ben Sheshna / עמרם בן ששנא ; ; Coronel, Nathan / קורונל, נחמן נתן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Ṿarsha, 625 = 1865
 • Titelblatt

  Sefer ʿAtsmot Yosef / ספר עצמות יוסף

  ṿe-hu beʾur kelalim meḥudashim she-ha-Torah nidreshet ba-hem ... : gam ba ha-beʾur be-ʿiyun u-ve-filpul nimrats be-masekhet Ḳidushin mi-teḥilatah ʿad sofah ... gam ... be-sugyat Parah ṿe-Raḥel be-p. Kol ha-baśar u-ve-sof pereḳ Ketsad ha-regel ...
  Ibn Ezra, Joseph ben Isaac / אבן עזרא, יוסף בן יצחק ;
  Nidpas ... poh Śaloniḳi : bi-defus ʿal shene aḥim h.R. Avraham b.R. Matityah Bat Shevaʿ ṿe-ha-r. Yosef be-R. Matityah Bat Shevet [sic!] ; נדפס ... פה שאלוניקי : בדפוס על שני אחים ה״ר אברהם ב״ר מתתיה בת שבע זלה״ה וה״ר יוסף ב״ר מתתיה בת שבת, 361 [1600/1601]
 • Titelblatt

  Sefer ʿir Binyamin asher banah ḥomat ha-'ir ụ-me-gedulehah ṿe-ʿamudim aśah le-bet bet Yiśra'el ḥeleq ha-sheni ... ha-rav ... Binyamin Ze'ev Ṿolf n.r.ụ [...]

  Binyamin Ze'ev Ṿolf
  Poh k.k. Franḳfurṭ de-Odern : miṭ oif zikht ha-adon Yoḥanan Kriśtof Beḳman doḳṭer ṿe-profeser be-ʿir ... Franḳfurṭ de-Oder || gedruḳṭ in hoiz bai den Hern Mikhel Goṭ Shalḳ, [1698]
 • Titelblatt

  Masekhet Megilat taʿanit / מסכת מגלית תענית

  reʾeh zeh ḥadash asher lo hayah le-ʿolami masekhet zo ʿim perush maspiḳ she-nilḳaṭ min sugyot u-masḳanot Talmud Bavli ṿe-Talmud Yerushalmi, min Rashi ṿe-Tosafo. u-lifʿamim me-ḥadesh ha-meḥaber perush ... ṿe-niḳra shemo Perush kolel shel Maharʾah ʿal shem she-kolel kol ha-perushim Perush Rashi ṿe-Tosafot ... gam perush ʿal ha-Milo. zarot a.p. sefer ha-neḥmad ʿArukh ḥadash ṿe-hemah mi-tsad a. shel zeh ha-sefer u-mi-tsad ha-b. ḥidushe ha-meḥaber ... Ṿe-niḳraʾim Ḥidushe Maharah ʿal shemo ... Avraham ha-Leṿi ben ... Yosef Segal ... ben ... Avraham Perets Segal ... mi-ḳ.ḳ Ḳraḳa ...
  Avraham Segal <mi-Ḳraḳo> / אברהם הלוי בן יוסף סגʺל בן אברהם פרץ סגʺל <מקראקא> ;
  Nidpas be-Amśṭerdam : [ʿImanuʾel Benveniśte], 419 [1658/1659]
 • Titelblatt

  Sefer Mashmiʿa Yeshuʿah / ספר משמיע ישועה

  Abravanel, Yitsḥaḳ / אברבנאל, יצחק ;
  Poh Amśṭerdam : Nidpas be-vet ʿEmanuʾel Benveniśte, 404 [1643 oder 1644]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ rishon

  lifne neʿarim ṿe-ḳetanim
  Bass, Šabbetây Ben-Yôsēf / בס, שבתי בן יוסף ;
  Defus sheniyah, Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Śifte yeshenim /
  Ḥeleḳ sheni

  ʿal mispar ha-sefarim ... asher lo hitpaḳdu be-ḥeleḳ ha-rishon ... ṿe-gam ... ha-sefarim ha-ḥadashim le-mi-yom tom ha-sefer ha-rishon ṿe-ʿad ʿatah
  Rubinshtain, Uri Tsevi / רובינשטיין, אורי צבי בן מרדכי ;
  Zolḳṿi : Bi-defus Mordekhai Rabin Shṭain ʿet ḳomp. ; זאלקווי : בדפוס מרדכי ראבין שטיין עט קאמפʹ, 566 [1805 oder 1806]
 • Titelblatt

  Sefer Mitsṿot ha-gadol / ספר מצות הגדול

  Moses ben Jacob <of Coucy> / משה בן יעקב <מקוצי> ;
  Be-Ṿenetsyah : Nidpas be-vet defus Daniyel Bombergi, 307 [1546/1547]
 • Titelblatt

  Sefer ha-Kuzari / ספר הכוזרי

  Yehudah <ha-Leṿi> / יהודה בן שמואל, הלוי ; ; Slutzki, David / סלוצקי, דוד בן לוי (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Warschau : Druk von F. Baumritter i I. Rothblatt, 627 = 1866
 • Titelblatt

  Megilat Taʿanit / מגילת תענית

  hi ha-nodaʿat u-mefursemet mi-yeme ḥakhme ha-Mishnah ṿe-ha-Talmud, ṿe-nikhtevah ʿa.y. Ḥananya ben Ḥizḳiyah ben Guryon ṿe-siʿato ... ʿim pe. meluḳaṭ mi-Bavli ṿi-Yerushalmi u-pe. Rashi ṿe-Tos.
  [Ḳenigsberg] : Nidpas ʿa.y. R. Ṭoviyahu ha-Kohen Efrati ṿe-R. Yosef Beḳḳer n.y. ; [קניגסברג] : נדפס ע״י ר׳ טוביהו הכהן אפרתי ור׳ יוסף בעקקער נ״י, [1858?]
 • Titelblatt

  Corpus Tannaiticum

  Lipsiae : Fock, 1917-
 • Titelblatt

  Hilkhot Rav Alfas / הלכות רב אלפס

  ʿim kol ha-nimtsa be-sifre ha-Alfasi she-nidpesu le-fanaṿ ad ha-yom ḥadashim gam yeshanim
  Alfasî, Yiṣḥāq Ben-Yaʿaqov / אלפסי, יצחק בן יעקב ;
  Be-Zultsbakh : Be-vet u-vi-defus .... Meshulam Zalman ... ben ... Aharon z.ts.l., [5]522 [1761/1762]-[5]526 [1765/1766]
 • Titelblatt

  Sefer ha-Miluʾim / ספר המילואים

  o Mashbir he-ḥadash : bo asafti u-mileti otsar milim ha-nimtsaʾim be-divre rabotenu ...
  Schönhack, Joseph / שיינהאק, יוסף בנימין דוב ;
  Warschau : Gedrukt bei J. Goldman, 629 = 1869
 • Titelblatt

  Sefer ohel Yaʿaḳov ṿe-huh ḥibur na'eh ṿe-neḥmad ʿal maʿamerim tamuheh ḥidushe agadot ṿe-ḥidushe ṭeʿamim ...

  Shapira, Yaʿaḳov Kahana / יעקב כהנא שפירא
  Nidpas be-ḳ.ḳ. Franḳfurṭ de-Odrah : bi-defus ha-adon Mikhel Goṭshalḳ u-ve-beto, 479 [1719]
 • Titelblatt

  Sefer ʿEts shatul / ספר עץ שתול

  ṿe-hu Sefer ʿiḳarim
  Albo, Yosef / אלבו, יוסף ; ; Baschwitz, Hirsch Meir / באשוויץ, צבי הירש בן מאיר (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Nidpas ... poh ḳ.ḳ. Frankfurṭ de-Odrah : bi-defus Almanat ha-adon Doḳṭor und Proeser Grilo ... be-mitsṿot u-ṿe-hotsaʾot k.h.r.r. Tsevi Hirsh beha-manoaḥ k.h. Meʾir Baṭshvi z.l., 548 [1787 oder 1788]
 • Titelblatt

  Sefer Keli neḥoshet / ספר כלי נחושת

  ṿe-hu beʾur melekhet keli ha-atsṭralob ... huva rishonah li-defus
  Ibn-ʿEzra, Avraham Ben-Meʾir / אבן עזרא, אברהם בן מאיר ; ; Edelmann, Zebi Hirsch ben Mordechai / אדלמן, צבי הירש (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Königsberg : Gedruckt in der Hartungschen Hofbuchdruckerei, 5605 = 1845
 • Titelblatt

  Sefer ha-Musar / ספר המוסר

  ʿAzaryah ibn Efrayim <mi-Modinah> / אפרים בן יואב <ממודנה> ; ; Wittkower, Jochanan S. / וויטקובר, יוחנן בן שלמה זלמן (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Lyck : Herausgegeben im Selbstverlage des Vereins M'kitze Nirdamim (L. Silbermann), 1871
 • Titelblatt

  Rabi Mosheh Ḥayim Lutsaṭo / רבי משה חיים לוצטו

  ḥayaṿ u-feʿulotaṿ be-shira, be-ḥokhmah u-ve-kabalah
  Kahana, Avraham / כהנא, אברהם בן מרדכי ;
  Ṿarsha : Hotsaʾat "Tushiyah", 1898
 • Titelblatt

  Der Commentar des Maimonides zum Tractat Demai

  Arabischer Text mit hebräischer Uebersetzung und Anmerkungen
  Zivi, Joseph ; Maimonides, Moses
  Berlin : Itzkowski, 1891
 • Titelblatt

  Ḥoveret Yen Levanon / חוברת יין לבנון

  sheloshah sefarim niftaḥim : perush ʿal masekhet Rosh ha-shanah le-ha-Rambam, S. Zekhut adam le-R. Daṿid mi-Roḳa Marṭika, S. Saʿashuʿim le-R. Yosef Zabara
  Maimonides, Moses / משה בן מימון ; ; Roquemartine, David / דוד ; ; Ibn-Zabârā, Yôsēf Ben-Mē'îr / אבן זבארה, יוסף בן מאיר ; ; Bril, Yeḥiʾel / בריל, יחיאל (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Paris : J. Bril, 626 = 1866