Verlage

zu den Filteroptionen
  • Titelblatt

    [Sefer Shemuʾel] / [ספר שמואל]

    In: Sefer Ḳiryah neʼemanah : kolel Neviʼim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l. ... Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi
    5565 [1804/1805]