TitelM

zu den Filteroptionen
 • Titelblatt

  Masekhet megilat taʿanit / מסכת מגלית תענית

  ... ʿim ... perush kolel shel Maharah ʿal shem she-kolel kol ha-perushim perush Rashi ṿe-tosafot ... Gam perush ʿal ha-Milo. zarot ʿa.p. sefer ... ʿArukh ḥadash ṿe-hemah mi-tsad a. shel zeh ha-sefer u-mi-tsad ha-b. Ḥidushe ha-meḥaber ... Ṿe-niḳraʾim Ḥidushe Maharah ʿal shemo ... Avraham ha-Leṿi ben ... Yosef ... ben Avraham Perets ... mi-ḳ.ḳ Ḳraḳo
  Avraham Segal <mi-Ḳraḳo> / אברהם הלוי בן יוסף סגʺל בן אברהם פרץ סגʺל <מקראקא> ;
  Amśṭerdam : [ʿEmanuʾel Benveniśte] ; אמשטרדם : [עמנואל בנבנישתי], 419 [1658/1659]
 • Titelblatt

  me_̀ulefet sapirim

  devarim yekarim me_̀irim ke-sapirim mi-sefer ha-zohar al dereḵ ha-pešat...
  algazi, šelomo ben avraham
  Konstantinopel, 1660
 • Titelblatt

  Mishnayot ... / משניות ...

  ʿim perush ha-gaʾon ʿOvadyah mi-Berṭenorah; ṿe-ʿim Tosefet Yom Ṭov
  Nidpesu shenit, Ḳraḳa : ha-Madpis Menaḥem Naḥum ben ... Mosheh Mayzels ; קראקא : המדפיס מנחם נחום בן ... משה מייזלס, [403-] [1643-], [403-] [1643-]