1 Title

jump to filter-options
Search for: Author / Collaborator = Shelomoh ben Yitsḥaḳ
  • Title page
     The document is publicly available on the WWW.

    Sifre Ḳodesh /
    14 : Sefer Tehilim

    ʿim Perush Rashi ṿe-targum Ashkenazi me-et Rabenu Mosheh ben Menaḥem n.ʿE., u-veʾur me-et ha-ḥakham ha-mefursam R. Yoʾel Bril asher ḳara be-shem Zemirot Yiśraʾel, ṿe-nilṿeh elaṿ ha-Maʿamar me-et ha-ḥakham ha-medaḳdeḳ mo.h. Ṿolf Meʾir (moreh lashon ʿIvri be-vet ḥinukh ha-normali asher be-Prag), u-ve-tokho nikhlal haʿtaḳah u-veʾur le-khol milot be-laʿaz ha-nimtsaʾot be-Fe. Rashi z.l.
    Landau, Moses I. / לנדא, משה בן ישראל (Ed.) ; (Ed.) ; Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
    Prag : Druck und Verlag des M.I. Landa, 595 = 1835