1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Personen = Shelomoh ben Yitsḥaḳ
  • Titelblatt

    Mishle / משלי

    ʿim beʾur ṿe-targum Ashkenazi : ke-asher nidpas be-ḳ.ḳ Berlin u-be-Ṿin ... nidpas gam Pe. Rashi ṿe-Sefer Mikhlal Yofi ʿim tosefet Leḳeṭ shikheḥah
    Euchel, Isaac Abraham / אייכל, איצק
    Nidpas be-ḳ.ḳ. Ofibakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Segal Shpits ; נדפס בק״ק אופיבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם סג״ל שפיץ, 565 [1804 oder 1805]