1 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Zeiträume = 1807
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Sefer Yeshaʿyah / ספר ישעיה

  Ottensosser, David / אטנזוסר, דוד
  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Nidpas be-Fyorda : be-vet u-vi-defus ... Itsaḳ ... ben ... Daṿid Tsirndorf z.l. ; נדפס בפיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ... בן ... דוד צירנדארף ז״ל ; In Fürth : bey Isaac David Zirndorffer, 5567 [1806/1807]