Suchergebnis

zu den Filteroptionen
Suche nach: Ort = פיורדא
 
 • Titelblatt

  Sefer Divre ha-yamim 1 / ספר דברי הימים א

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Fyorda : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirndorf ; פיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירנדארף ; Fürth : gedruckt bey Isaac David Zürndorfer, 5581 [1820/1821]
 • Titelblatt

  Sefer Divre ha-yamim 2 / ספר דברי הימים ב

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Fyorda : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirendorf ; פיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירענדארף ; Fürth : gedruckt bey Isaac David Zürndorfer, 5582 [1821/1822]
 • Titelblatt

  Sefer Neḥemyah / ספר נחמיה

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Fyorda : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirndorf ; פיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירנדארף, 5578 [1817/1818]
 • Titelblatt

  Sefer ʿEzra / ספר עזרא

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  [Fyorda] : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirndorf ; [פיורדא] : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירנדארף, 5578 [1817/1818]