Suchergebnis

zu den Filteroptionen
Suche nach: Ort = פיורדא
  • Titelblatt

    Sefer Divre ha-yamim 1 / ספר דברי הימים א

    In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
    Fyorda : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirndorf ; פיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירנדארף ; Fürth : gedruckt bey Isaac David Zürndorfer, 5581 [1820/1821]