Suchergebnis

zu den Filteroptionen
Suche nach: Personen = Shelomoh ben Yitsḥaḳ
 
 • Titelblatt

  Sefer Shofṭim / ספר שופטים

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Nidpas be-Fyorda : be-vet u-vi-defus ... Itsaḳ ... ben ... Daṿid Tsirendorf z.l. ; נדפס בפיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ... בן ... דוד צירענדארף ז״ל ; In Fürth : bey Isaac David Zirndorffer, 5565 [1804/1805]
 • Titelblatt

  Sefer Yehoshuʿa / ספר יהושע

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Nidpas be-Fyorda : be-vet u-vi-defus ... Itsaḳ ... ben ... Daṿid Tsirendorf z.l. ; נדפס בפיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ... בן ... דוד צירענדארף ז״ל ; In Fürth : bey Isaac David Zirndorffer, 5565 [1804/1805]
 • Titelblatt

  Sefer Yeshaʿyah / ספר ישעיה

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Nidpas be-Fyorda : be-vet u-vi-defus ... Itsaḳ ... ben ... Daṿid Tsirndorf z.l. ; נדפס בפיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ... בן ... דוד צירנדארף ז״ל ; In Fürth : bey Isaac David Zirndorffer, 5567 [1806/1807]
 • Titelblatt

  Sefer Yirmeyah / ספר ירמיה

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Be-Fyorda : be-vet u-vi-defus ... Itsaḳ ... ben ... Daṿid Tsirndorf z.l. ; בפיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ... בן ... דוד צירנדארף ז״ל ; In Fürth : bey Isaac David Zirndorffer, 5570 [1809/1810]
 • Titelblatt

  Sefer ʿEzra / ספר עזרא

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  [Fyorda] : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirndorf ; [פיורדא] : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירנדארף, 5578 [1817/1818]
 • Titelblatt

  Ṿe-hu Sefer Yeḥezḳel / והוא ספר יחזקאל

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Nidpas be-Fyorda : be-vet u-vi-defus ... Itsaḳ ... ben ... Daṿid Tsirndorf z.l. ; נדפס בפיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ... בן ... דוד צירנדארף ז״ל, 5572 [1811/1812]
 • Titelblatt

  Sifre Ḳodesh /
  16 : Mishle

  Landau, Moses I. / לנדא, משה בן ישראל (Hrsg.) ; (Hrsg.)
  Prag : Druck und Verlag des M.I. Landau, 594 [1833/1834]