Sefer berit menuḥahספר ברית מנוחה : ṿe-śamaḥ ha-ḥakham ṿe-yanal ha-mevin be-reʾuto. Ha-sefer ha-zeh ha-kulo kodesh ha-kodashim yomer lo ... nivra raba ... k. mo. ha-r. R. Yitsḥaḳ Lurya ... [...] : הספר הזה הכולו קודש הקדשים יאמר לו. תא חזי מאן קא מסהיד עלוהי ... כמוהר״ר יצחק לוריא / ולא נזכר שם מחברו לבד זה מצאתי ראיתי בתוך ספר לימודי אצילות שכתב וז״ל לזה כיון ר׳ אברהם מרימון הספרדי בספר ברית מנוחה שלו ... כי כל דבריו הם דברי רוח הקודש עכ״ל. Poh Amśṭerdam : nidpas be-vet ha-shutafim Yehudah ben mo. ha-r. R. Mordekhai zatsal Shemuʾel bar Mosheh ha-Leṿi Shaliṭa ; פה אמשטרדם : נדפס בבית השותפים יהודה בן מוהר״ר מרדכי זצ״ל שמואל בר משה הלוי שליטא, 408 [1647 oder 1648]