8 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Verlage = בדפוס צבי הירש ובנו אברהם סג״ל שפיץ oder Verlage = Zwi Hirsch oder Verlage = צבי הירש בן יצחק ליב הלוי oder Verlage = Abraham oder Verlage = אברהם בן צבי הירש הלוי
 
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  [Ḥamishah Ḥumshe Torah] / [חמשה חומשי תורה]

  ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi
  Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 568- [1807 oder 1808-]
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Sefer Ba-midbar / ספר במדבר

  Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: [Ḥamishah Ḥumshe Torah] : ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi / [חמשה חומשי תורה] : עם תרגום אונקלוס, ופירש"י רש"י ובאור ותרגום אשכנזי / hugah ... ʿa.p. ha-Ḥumash Tiḳun sofrim shel ... Itsiḳ Premsla ṿe-ʿa.p. ha-Ḥumash ... ha-nidpas be-ḳ.ḳ. Berlin ʿa.y. Mosheh Desoi ṿe-nitṿasfu seder Hafṭarot ṿe-ḥamesh Megilot ʿim perushe Rashi u-veʼur ṿe-targum Ashkenazi
  Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 569 [1808 oder 1809]
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Sefer Be-reshit / ספר בראשית

  Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: [Ḥamishah Ḥumshe Torah] : ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi / [חמשה חומשי תורה] : עם תרגום אונקלוס, ופירש"י רש"י ובאור ותרגום אשכנזי / hugah ... ʿa.p. ha-Ḥumash Tiḳun sofrim shel ... Itsiḳ Premsla ṿe-ʿa.p. ha-Ḥumash ... ha-nidpas be-ḳ.ḳ. Berlin ʿa.y. Mosheh Desoi ṿe-nitṿasfu seder Hafṭarot ṿe-ḥamesh Megilot ʿim perushe Rashi u-veʼur ṿe-targum Ashkenazi
  Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 568 [1807 oder 1808]
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Sefer Devarim / ספר דברים

  Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: [Ḥamishah Ḥumshe Torah] : ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi / [חמשה חומשי תורה] : עם תרגום אונקלוס, ופירש"י רש"י ובאור ותרגום אשכנזי / hugah ... ʿa.p. ha-Ḥumash Tiḳun sofrim shel ... Itsiḳ Premsla ṿe-ʿa.p. ha-Ḥumash ... ha-nidpas be-ḳ.ḳ. Berlin ʿa.y. Mosheh Desoi ṿe-nitṿasfu seder Hafṭarot ṿe-ḥamesh Megilot ʿim perushe Rashi u-veʼur ṿe-targum Ashkenazi
  Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 569 [1808 oder 1809]
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Sefer Ṿa-yiḳra / ספר ויקרא

  Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: [Ḥamishah Ḥumshe Torah] : ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi / [חמשה חומשי תורה] : עם תרגום אונקלוס, ופירש"י רש"י ובאור ותרגום אשכנזי / hugah ... ʿa.p. ha-Ḥumash Tiḳun sofrim shel ... Itsiḳ Premsla ṿe-ʿa.p. ha-Ḥumash ... ha-nidpas be-ḳ.ḳ. Berlin ʿa.y. Mosheh Desoi ṿe-nitṿasfu seder Hafṭarot ṿe-ḥamesh Megilot ʿim perushe Rashi u-veʼur ṿe-targum Ashkenazi
  Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 568 [1807 oder 1808]
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Mishle / משלי

  ʿim beʾur ṿe-targum Ashkenazi : ke-asher nidpas be-ḳ.ḳ Berlin u-be-Ṿin ... nidpas gam Pe. Rashi ṿe-Sefer Mikhlal Yofi ʿim tosefet Leḳeṭ shikheḥah
  Euchel, Isaac Abraham / אייכל, איצק
  Nidpas be-ḳ.ḳ. Ofibakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Segal Shpits ; נדפס בק״ק אופיבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם סג״ל שפיץ, 565 [1804 oder 1805]
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Moreh nevukhim = Doctor Perplexorum / מורה נבוכים

  Maimonides, Moses / משה בן מימון ; Ibn-Tibon, Shemuʾel ben Yehudah / אבן תבון, שמואל בן יהודה ; Alḥarizi, Yehudah ben Shelomoh / חריזי, יהודה בן שלמה
  Yesnits : Yiśraʾel bar Avraham ; יעסניץ : ישראל בר אברהם, [5]502 [1741 oder 1742]
 • Titelblatt
   Das Dokument ist frei verfügbar.

  Sefer ʿAtsmot Yosef / ספר עצמות יוסף

  ṿe-hu beʾur kelalim meḥudashim she-ha-Torah nidreshet ba-hem ... : gam ba ha-beʾur be-ʿiyun u-ve-filpul nimrats be-masekhet Ḳidushin mi-teḥilatah ʿad sofah ... gam ... be-sugyat Parah ṿe-Raḥel be-p. Kol ha-baśar u-ve-sof pereḳ Ketsad ha-regel ...
  Ibn Ezra, Joseph ben Isaac / אבן עזרא, יוסף בן יצחק
  Nidpas ... poh Śaloniḳi : bi-defus ʿal shene aḥim h.R. Avraham b.R. Matityah Bat Shevaʿ ṿe-ha-r. Yosef be-R. Matityah Bat Shevet [sic!] ; נדפס ... פה שאלוניקי : בדפוס על שני אחים ה״ר אברהם ב״ר מתתיה בת שבע זלה״ה וה״ר יוסף ב״ר מתתיה בת שבת, 361 [1600/1601]