Suchergebnis

zu den Filteroptionen
Suche nach: Personen = Shelomoh ben Yitsḥaḳ
 • Titelblatt

  Sefer Neḥemyah / ספר נחמיה

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Fyorda : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirndorf ; פיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירנדארף, 5578 [1817/1818]
 • Titelblatt

  Sefer ʿEzra / ספר עזרא

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  [Fyorda] : Be-vet u-vi-defus ... Itzaḳ u-veno ... Daṿid Tsirndorf ; [פיורדא] : בבית ובדפוס ... איצק ובנו ... דוד צירנדארף, 5578 [1817/1818]
 • Titelblatt

  Ṿe-hu Sefer Yeḥezḳel / והוא ספר יחזקאל

  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  Nidpas be-Fyorda : be-vet u-vi-defus ... Itsaḳ ... ben ... Daṿid Tsirndorf z.l. ; נדפס בפיורדא : בבית ובדפוס ... איצק ... בן ... דוד צירנדארף ז״ל, 5572 [1811/1812]