2 Titles

jump to filter-options
Search for: Year = 1831 - 1833
 • Title page

  Sifre Ḳodesh / ספרי קדש

  ʿim targumim u-veʾurim mi-meḥabrim shonim
  Landau, Moses I. / לנדא, משה בן ישראל (Ed.) ; (Ed.)
  Prag : Druck und Verlag des M.I. Landau, 1833-1837
 • Title page

  Sifre Ḳodesh /
  20 : Ḥamesh megilot

  ʿim Perush Rashi targum Ashkenazi u-veʾur : hugah bi-sheḳidah rabah u-ve-ʿiyun gadol ṿe-nosaf mavo ha-sheni ʿal megilat Rut, Ekhah, Ḳohelet, ṿe-Ester ; ṿe-ha-meʿamer ʿal kol megilah u-megilah
  Landau, Moses I. / לנדא, משה בן ישראל (Ed.) ; (Ed.)
  Prag : Druck und Verlag des M.I. Landau, 594 = 1833