Otsar ha-milim ha-kelaliאוצר המלים הכללי : ha-kolel shorashe lashon ha-ʿIvrit ha-ḥadashah ... ʿim ʿerekh ha-milot ha-zarot : הכולל שרשי לשון העברית החדשה ... עם ערך המלות הזרות / me-et Mosheh Shulboim / מאת משה שולבוים. Lemberg : Michael Wolf ; Levuv : Mikhal Ṿolf ; לבוב : מיכל וואלף, 640 = 1880