Dubnov, Shimʿon: Divre yeme ʿam ʿolam : toldot ʿam Yiśraʾel mi-yeme ḳedem ʿad ha-yom ha-zeh : . Mi-yeme ḳedem ʿad sof shilṭon Paras be-Yehudah / me-et Shimʿon Dubnov. Tel-Aviv. Tel-Aviv : Devir, 1933