Divre yeme ʿam ʿolam : toldot ʿam Yiśraʾel mi-yeme ḳedem ʿad ha-yom ha-zeh / me-et Shimʿon Dubnov. Tel-Aviv : Devir, 1933 -
Inhalt