Sēfer ḥăsîdîm : ʿal pî nussaḥ kĕtav yād ăšer bĕ-Fârmâ / ʿim haggāhôt, tiqqûnîm, bēʾûrîm û-marʾē mĕqômôt mēʾēt Yĕhûdā hak-Kōhēn Wîsṭîneʿṣqî. ʿIm māvôʾ mēʾēt Yaʿăqōv Fraymânn. Frankfurt a. M. : Wahrmann, 1924