Tefilot Yeshurunתפלות ישרון : meturgamot Ashkenazit milah be-milah : mesudar bi-shelemut ha-sidur ṿe-hugah be-hagahah meʿulah u-meduyaḳ heṭev : מתורגמת אשכנזית מלה במלה מסודר בשלימות הסדור והוגה בהגהה מעולה ומדויק היטיב / J.M Japhet. Frankfurt a. M. : Verlag von J. Kauffmann, 1890
Content