Sefer magine eretsספר מגני ארץ : [ʿal] Shulḥan ʿarukh ... Oraḥ ḥayim ... [ʿim] Magen Daṿid ... Magen Avraham ... ʿAṭeret zeḳanim ... Beʾer ha-golah ... hosafnu ... Peri ḥadash ʿim ha- [...] : [על] השלחן ערוך ... אורח חיים ... [עם] מגן דוד ... מגן אברהם ... עטרת זקנים ... באר הגולה ... הוספנו ... פרי חדש עם הלקוטים / Daṿid baʿal ha-meḥaber Sefer Ṭure zahav; Magen Avraham [me-et] Avraham Gombiner; ʿAṭeret zeḳenim [me-et] Mendel ben Zalman / דוד בעל המחבר ספר טורי זהב; מגן אברהם [מאת] אברהם גומבינר; עטרת זקנים [מאת] מענדל בן זלמן. Amśṭerdam : Herts Leṿi Rofe ṿe-ḥatano [Mosheh] Ḳashman ; אמשטרדם : הירץ לוי רופא וחתנו [משה] קאשמן, [5]514 [1753/1754], [5]514 [1753/1754]
Inhalt