Sefer Yeriʿot Shelomohספר יריעת שלמה : ṿe-hu beʾur ʿal shemot nirdafim she-bi-leshon ʿIvri : והוא באור על שמות נרדפים שבלשון עברי / me-et Shelomoh Papenhaim / מאת שלמה פפנהיים. Dyhernfurth : Yosef Mai, 1784-1831
Inhalt