Sefer ohel Yaʿaḳov ṿe-huh ḥibur na'eh ṿe-neḥmad ʿal maʿamerim tamuheh ḥidushe agadot ṿe-ḥidushe ṭeʿamim ... / asher ḥiber ha-rav ha-me'od ha-gadol Rabi Ya'aḳov Kahana Shapira ... di-ḳ.ḳ. Ṭiṭshin ... Franḳfurṭ de-Odrah : Goṭshalḳ, 479 [1719]