[Ḥamishah Ḥumshe Torah] / Sefer Be-reshitספר בראשית. Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 568 [1807 oder 1808]
Inhalt