[Ḥamishah Ḥumshe Torah][חמשה חומשי תורה] : ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi : עם תרגום אונקלוס, ופירש"י רש"י ובאור ותרגום אשכנזי / hugah ... ʿa.p. ha-Ḥumash Tiḳun sofrim shel ... Itsiḳ Premsla ṿe-ʿa.p. ha-Ḥumash ... ha-nidpas be-ḳ.ḳ. Berlin ʿa.y. Mosheh Desoi ṿe-nitṿasfu seder Hafṭarot ṿe-ḥamesh Megilot ʿim perushe Rashi u-veʼur ṿe-targum Ashkenazi / הוגה ... ע"פ החומש תקון סופרים של ... איצק פרעמסלא וע"פ החומש ... הנדפס בק"ק בערלין ע"י ... משה דעסוי ... ונתוספו סדר ההפטרות וחמש מגילות עם פירש"י ובאור ותרגום אשכנזי. Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 568- [1807 oder 1808-]
Inhalt