[Ḥamishah Ḥumshe Torah] / Sefer Ba-midbarספר במדבר. Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 569 [1808 oder 1809]