New Additions

jump to filter-options
 
on 12/05/2021
on 05/05/2021
on 04/05/2021
 • Title page

  Sefer ha-Tishbi / ספר התשבי

  ha-sefer ha-zeh shorashaṿ be-minyan Tishbi, ṿe-rubam shorashim asher mi-lefanim enam meforashim ... ba-Talmud u-Midrashim ...
  Eliyahu Baḥur / אליהו בחור ;
  Ṭshernoṿits : nidpas be-hotsaʾot ha-shutafim h.h. ha-rabani ... Mosheh Leib ha-Leṿi Ish Horoṿits ... ṿe-giso ha-rabani ... Yeshaʿyah Asher Horoṿits ... ; טשערנטװיץ : נדפס בהוצאות השותפים ... ר' משה ליב הלוי איש הורוויץ ... וגיסו ... ישעיה אשר הורוויץ ..., 616 = 1855 ; Czernowitz : gedrukt bei Johan Ekhardt und Sohn, 616 = 1855
 • Title page

  Megilat Taʿanit / מגילת תענית

  hi ha-nodaʿat u-mefursemet mi-yeme ḥakhme ha-Mishnah ṿe-ha-Talmud, ṿe-nikhtevah ʿa.y. Ḥananya ben Ḥizḳiyah ben Guryon ṿe-siʿato ... ʿim pe. meluḳaṭ mi-Bavli ṿi-Yerushalmi u-pe. Rashi ṿe-Tos.
  [Ḳenigsberg] : Nidpas ʿa.y. R. Ṭoviyahu ha-Kohen Efrati ṿe-R. Yosef Beḳḳer n.y. ; [קניגסברג] : נדפס ע״י ר׳ טוביהו הכהן אפרתי ור׳ יוסף בעקקער נ״י, [1858?]
 • Title page

  Ḳunṭres yekhuneh Sheʾelot u-teshuvot min ha-shamayim / קונטרס יכונה שאלות ותשובות מן השמים

  Jacob <of Marvège> / יעקב <ממרויש> ;
  Ṿe-ʿatah nidpas sheniyah be-tos. hagahah ..., [Kenigsberg?] : Nidpas ʿa.y. R. Ṭoviyahu ha-Kohen Efrati ṿe-R. Yosef Beḳḳer n.y. ; [קעניגסבערג?] : נדפס ע״י ר׳ טוביהו הכהן אפרתי ור׳ יוסף בעקקער נ״י, [1858?]
on 19/02/2021
on 15/01/2021
 • Title page

  Fontane Blätter : (2018), Issue 105

  Potsdam : Theodor-Fontane-Archiv ; Potsdam : Theodor-Fontane-Archiv der Brandenburgischen Landes- u. Hochschulbibliothek ; Potsdam : UNZE-Verl.-Ges. ; Potsdam : Stein-Verl. ; Potsdam : Theodor-Fontane-Archiv ; Neuruppin : Theodor-Fontane-Ges. ; Berlin : Königsdr. ; Potsdam : Kreis der Freunde Theodor Fontanes, 1.1965/69 - 6.1985/87 = H. 1-44; H. 45.1988 -, 1965-
 • Title page

  Fontane Blätter : (2018), Issue 106

  Potsdam : Theodor-Fontane-Archiv ; Potsdam : Theodor-Fontane-Archiv der Brandenburgischen Landes- u. Hochschulbibliothek ; Potsdam : UNZE-Verl.-Ges. ; Potsdam : Stein-Verl. ; Potsdam : Theodor-Fontane-Archiv ; Neuruppin : Theodor-Fontane-Ges. ; Berlin : Königsdr. ; Potsdam : Kreis der Freunde Theodor Fontanes, 1.1965/69 - 6.1985/87 = H. 1-44; H. 45.1988 -, 1965-
on 13/01/2021
on 18/12/2020
on 17/12/2020
on 09/12/2020
on 20/07/2020
 • Title page

  La-yesharim tehilah / לישרים תהלה

  shir yedidut le-yom ḥatunat ha-ḥakham ṿe-ha-navon k.hr.r. Yaʿaḳov Di-Gaṿiś ... ʿim ha-kalah ha-betulah ha-mehulalah ha-tsanuʻah marat Raḥel Da-Ṿega Enriḳeś y.ts.ṿ.
  Lutsaṭo, Mosheh Ḥayim / לוצאטו, משה חיים בן יעקב חיים
  Ṿe-ʿatah nidpas shenit, Poh ḳ.ḳ. Berlin : [Ḥinukh Neʿarim] ; פה ק״ק ברלין : [חנוך נערים], 540 [1779/1780]
 • Title page

  Sefer matsref ha-ʿavodah / ספר מצרף העבודה

  hu ṿikuaḥ asher hayah zeh ke-shivʿim u-shetayim shanah ben shene gedole ha-dor, ha-eḥad mi-ʿedat ha-Ḥasidim, ṿe-ha-sheni mi-ʿedat ha-Minagedim (!) ...
  Kenigsberg : [Verlag nicht ermittelbar] ; קעניגסבערג : [חסר שם בית־הוצאה], 618 [1857/1858] ; Kenigsberg : gedruḳṭ bay Gruber eṭ Langrien, 618 [1857/1858]