1
PersonenI

zu den Filteroptionen
  • Titelblatt

    Sefer ʿAtsmot Yosef / ספר עצמות יוסף

    ṿe-hu beʾur kelalim meḥudashim she-ha-Torah nidreshet ba-hem ... : gam ba ha-beʾur be-ʿiyun u-ve-filpul nimrats be-masekhet Ḳidushin mi-teḥilatah ʿad sofah ... gam ... be-sugyat Parah ṿe-Raḥel be-p. Kol ha-baśar u-ve-sof pereḳ Ketsad ha-regel ...
    Ibn Ezra, Joseph ben Isaac / אבן עזרא, יוסף בן יצחק
    Nidpas ... poh Śaloniḳi : bi-defus ʿal shene aḥim h.R. Avraham b.R. Matityah Bat Shevaʿ ṿe-ha-r. Yosef be-R. Matityah Bat Shevet [sic!] ; נדפס ... פה שאלוניקי : בדפוס על שני אחים ה״ר אברהם ב״ר מתתיה בת שבע זלה״ה וה״ר יוסף ב״ר מתתיה בת שבת, 361 [1600/1601]