Sefer Ḥamishah shiṭotחמשה שיטות / le-hinehu sheloshah me-ṭive lekhet shilkhat ha-ḳodmin h.h. ... rabenu Mosheh bar Naḥman ... / להנהו שלשה מטיבי לכת שלכת הקודמין ה"ה ... רבינו משה בר נחמן ... Zultsbakh : Zalman, 1762
Inhalt