6
Ort

zu den Filteroptionen
 
 • Titelblatt

  [Ḥamishah Ḥumshe Torah] / [חמשה חומשי תורה]

  ʿim targum Onḳelos, u-ferushe Rashi u-veʾur ṿe-targum Ashkenazi
  Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  Ofenbakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits Segal ; אפענבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם שפיץ סג"ל, 568- [1807 oder 1808-]
 • Titelblatt

  Die Thorah, die Propheten und die Hagiographa

  Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  Neu redigirt und mit Anmerkungen versehen, St. Petersburg : Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ; Ṿilna : bi-defus R. Yosef Reʾuven b.R. Menaḥem min Rom ; ווילנא : בדפוס ר׳ יוסף ראובן בר׳ מנחם מן ראם, 1852-
 • Titelblatt

  [Sefer Melakhim] / [ספר מלכים]

  Shelomoh ben Yitsḥaḳ / שלמה בן יצחק <רש"י> ; Shelomoh ibn Melekh / אבן-מלך, שלמה ; Figo, Azariah / פיגו, עזריה בן אפרים ; Obornik, Meïr / אובורניק, מאיר בן שמעיהו ; Detmold, Samuel / דטמולד, שמואל ; Ottensosser, David / אטנזוסר, דוד ; Kohen, Schalom Jakob / הכהן, שלום בן יעקב ; Schwabacher, Heimann / שוואבאכער, חיים צבי ; Euchel, Isaac Abraham / אייכל, איצק ; Zirndorfer, Isaak ben David / צירנדארף, איצק בן דוד ; Herz, Josef / ; Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  5565 [1804/1805]
 • Titelblatt

  [Sefer Melakhim] / [ספר מלכים]

  Shelomoh ben Yitsḥaḳ / שלמה בן יצחק <רש"י> ; Shelomoh ibn Melekh / אבן-מלך, שלמה ; Figo, Azariah / פיגו, עזריה בן אפרים ; Obornik, Meïr / אובורניק, מאיר בן שמעיהו ; Detmold, Samuel / דטמולד, שמואל ; Ottensosser, David / אטנזוסר, דוד ; Kohen, Schalom Jakob / הכהן, שלום בן יעקב ; Schwabacher, Heimann / שוואבאכער, חיים צבי ; Euchel, Isaac Abraham / אייכל, איצק ; Zirndorfer, Isaak ben David / צירנדארף, איצק בן דוד ; Herz, Josef / ; Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  5565 [1804/1805]
 • Titelblatt

  [Sefer Shemuʾel] / [ספר שמואל]

  Shelomoh ben Yitsḥaḳ / שלמה בן יצחק <רש"י> ; Shelomoh ibn Melekh / אבן-מלך, שלמה ; Figo, Azariah / פיגו, עזריה בן אפרים ; Obornik, Meïr / אובורניק, מאיר בן שמעיהו ; Detmold, Samuel / דטמולד, שמואל ; Ottensosser, David / אטנזוסר, דוד ; Kohen, Schalom Jakob / הכהן, שלום בן יעקב ; Schwabacher, Heimann / שוואבאכער, חיים צבי ; Euchel, Isaac Abraham / אייכל, איצק ; Zirndorfer, Isaak ben David / צירנדארף, איצק בן דוד ; Herz, Josef / ; Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  5565 [1804/1805]
 • Titelblatt

  [Sefer Shemuʾel] / [ספר שמואל]

  Shelomoh ben Yitsḥaḳ / שלמה בן יצחק <רש"י> ; Shelomoh ibn Melekh / אבן-מלך, שלמה ; Figo, Azariah / פיגו, עזריה בן אפרים ; Obornik, Meïr / אובורניק, מאיר בן שמעיהו ; Detmold, Samuel / דטמולד, שמואל ; Ottensosser, David / אטנזוסר, דוד ; Kohen, Schalom Jakob / הכהן, שלום בן יעקב ; Schwabacher, Heimann / שוואבאכער, חיים צבי ; Euchel, Isaac Abraham / אייכל, איצק ; Zirndorfer, Isaak ben David / צירנדארף, איצק בן דוד ; Herz, Josef / ; Mendelssohn, Moses / מנדלסון, משה
  In: Sefer Ḳiryah neʾemanah : kolel Neviʾim u-khetuvim / ספר קריה נאמנה : כולל נביאים וכתובים / ʿim targum Ashkenazi u-veʾur ... ṿe-hosafti bo pe. ... Rashi z.ts.l., ṿe-gam be-khol maḳom she-neʿemar be-perusho milat b.l.ʿa.z., ba be-tsedo ... perusho b.l.A. Ṿe-nilṿeh elaṿ pe. Mikhlal yofi ...
  5565 [1804/1805]