OrtO

zu den Filteroptionen
 • Titelblatt

  Gender issues in Jewish law

  essays and responsa
  Jacob, Walter ; Zemer, Moshe
  New York ; Oxford : Berghahn, 2001
 • Titelblatt

  Re-examining progressive halakhah

  Jacob, Walter (Hrsg.) ; Zemer, Moše (Hrsg.)
  New York ; Oxford : Berghahn Books, 2002
 • Titelblatt

  Mishle / משלי

  ʿim beʾur ṿe-targum Ashkenazi ... gam Pe. Rashi ṿe-Sefer Mikhlal Yofi ʿim tosefet Leḳeṭ shikheḥah
  Abendana, Jacob ben Joseph / אבנדאנה, יעקב בן יוסף
  Ke-asher nidpas be-ḳ.ḳ Berlin [1790] u-be-Ṿin [1799], Oifibakh : Bi-defus Tsevi Hirsh u-veno Avraham Shpits ; אופיבאך : בדפוס צבי הירש ובנו אברהם סג"ל שפיץ, 565 [1804 oder 1805]